תקנון אתר ותנאי שימוש

תקנון

האתר הינו בבעלות ד"ר מ.נ סרג 'יקל לייזר בע"מ (להלן: "החברה" ).

האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

בגלישתך ו/או בשימושך ו/או בביצוע פעולות באתר (להלן: "האתר") מאשר ומצהיר כל העושה כן (להלן: "המשתמש") כי קרא את תקנון האתר וכי הינו מביע את הסכמתו לאמור בו וכי אין ולא יהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה ו/או ספקיה ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לאתר.

במידה ותנאי מתנאי תקנון זה אינו מקובל על המשתמש, על המשתמש להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר ואין ולא תהיה לו כל טענה בקשר אליו ו/או בגין שימוש כאמור באתר. השימוש באתר זה הינו על-פי תנאי תקנון זה בלבד והוא מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין המשתמש לבין החברה.

 1. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.
 2. המידע המופיע באתר נועד להתייחסות כללית בלבד, ואינו מהווה, בשום פנים ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, עצה ו/או יעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או חוות דעת רפואית ו/או מקצועית ו/או תחליף להסתייע במומחה. ייעוץ יינתן, ככל שיינתן, אך ורק במסגרת פעילות המרפאות ובאופן אישי.
 3. קודם וכתנאי לקבלת טיפול כלשהו על המשתמש לעבור בדיקת התאמה לקבלת הטיפול אצל רופא אשר בתחום מומחיותיו מבוצע הטיפול. במונח "טיפול" הכוונה – לכל טיפול המוצע באתר בחלקי הגוף השונים לרבות טיפולים אסתטיים, העלמת ורידים, חיטוב הגוף, טיפולי לייזר.
 4. כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הינו באחריות הבלעדית של המשתמש אשר נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם. על המשתמש בתכני האתר לנהוג בזהירות מתאימה בהתאם למצבו הרפואי.
 5. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי, בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.
 6. מטרת התכנים המופיעים באתר הינה לסייע להרחיב את בסיס הידע האישי של המשתמש ולאפשר לו לקבל אינפורמציה, בטרם פנייה למומחה.
 7. מובהר בזה, כי הקישורים שיופיעו באתר מעת לעת הינם בגדר שירות למשתמשים באתר וכי ל החברה ו/או למי מטעמה אין כל שליטה על אתרי האינטרנט של צדדים שלישיים, והיא אינה מנטרת את הנעשה בהם.
 8. החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו יועדו להפנות ואין לראות בהפניה שכזו משום יצירת מצג ו/או התחייבות ו/או המלצה מכל סוג שהוא בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או לתכנים המצויים בו לרבות נכונות האמור בו, תוכנו, חוקיותו וכיוצ"ב, וכי החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בקשר עם אתר שכזה לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם המשתמש ו/או אותו גורם.
 9. מעת לעת עורכת החברה מבצעים, הטבות, מתנות וכיוצ"ב (להלן: "המבצע") המפורסמים באתר ו/או באמצעי תקשורת נוספים או אחרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או לקצר או להאריך את המבצע ו/או לשנות את תנאי התקנון הקשורים בו וכי המשתמש ו/או המשתתף ו/או הזוכה במבצע מוותר על כל טענה בקשר עם שינוי תנאי המבצע או הפסקתו או סיומו.
 10. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל המידע המופיע באתר ו/או כל חלק ממנו אינו מהווה כל הזמנה, מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי ליצירת כל התקשרות בין החברה לבין המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי.
 11. כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה וכל זכויות מכל סוג שהוא הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעמודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות החברה בלבד.
 12. המשתמש אינו רשאי ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו לרבות שימוש מסחרי באיזה מתכני האתר ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של החברה.
 13. החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לשימוש שייעשה באתר על ידי המשתמש. המשתמש יישא לבדו באופן בלעדי בכל אחריות כאמור, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש כאמור, לרבות בגין הפרת כל חוק ו/או כל הוראה מהוראות תקנון זה. ברור למשתמש כי שום מערכת לאבטחת מידע אינה חסינה לחלוטין, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, מבלי שתהיה ל החברה ו/או למי מטעמה כל שליטה על כך. המשתמש מסכים ומצהיר בזה כי החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.
 14. המשתמש מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לתנאיו ומטרותיו של האתר. המשתמש מתחייב להימנע משיבוש פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא, וכן מפגיעה בכל צורה שהיא בכל גולש אחר – והכל בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באמצעות מחשב, מכשיר טלפון סלולרי או כל אמצעי תקשורת אחר.
 15. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.
 16. בתנאי תקנון זה ייתכנו שינויים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה כלשהי, בין מוקדמת ובין מאוחרת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. התקנון המפורסם באתר בכל עת והוא בלבד יהיה הנוסח המחייב של התקנון ויהא זה אך ורק באחריות המשתמש להתעדכן בכל עת בנוסח התקנון העדכני.
 17. החברה אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, החברה רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
 18. החברה רשאית רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש או נימוק.
 19. עם מסירת פרטי המשתמש לאתר, מסכים בזאת המשתמש כי החברה ו/או מי מטעמה או בהרשאתה, תהיה רשאית לפנות למשתמש, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לו חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ו/או ממאגר המידע של האתר על ידי מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.
 20. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב-יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.
 21. במילוי כל טופס שהוא באתר, את/ה מאשר/ת פניה בהודעת דיוור ישיר, כולל הצעות שיווקיות, ממפעילי אתר "ד"ר מוני פרידמן" או צוות מרפאת ד"ר מוני פרידמן. ידוע לך כי בכל עת תוכל להסיר את כתובתך מרשימת התפוצה באמצעות מייל בלבד info@moneyfriedman.co.il

בכל בעיה קיים שירות לקוחות ונשמח לעמוד לרשותך,הינך מוזמן להתקשר עימנו בכל בעיה באי מייל:info@monyfriedman.com או בטלפון: 0733504630